เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์ , ครูสุทธิดา พาสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: 1420
ผู้ดูแล: ครูธนานันท์ แซ่เล้า , ครูพีรสิทธิ์ ภู่สาระ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1314
ผู้ดูแล: ครูอรอุษา ศิริรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 1301
ผู้ดูแล: ครูลัดดา แหวนทอง , ครูดวงพรรณ วระวิบุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 1208
ผู้ดูแล: ครูวราพร ยี่สุ่นเทศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 1402
ผู้ดูแล: ครูอภิพร คงขวัญยงค์ , ครูศศิณา เถาว์ทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพระธีรราช
ผู้ดูแล: ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 1406
ผู้ดูแล: ครูชัยธวัช มาอินทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1304
ผู้ดูแล: ครูกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์ , ครูนเรศ ศิริเหม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านอาชีพ

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: 1212
ผู้ดูแล: ครูอาภรณ์ เพลินพนา , ครูจารุณี เอนกนวล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: 1309
ผู้ดูแล: ครูสิริรัตน์ ช่อฉาย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1005
ผู้ดูแล: ครูประภัสสร บูรณะกิติ , ครูฉัตรพล บัวบาน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องโถง
ผู้ดูแล: ครูณรงค์ฤทธิ์ โยฆะวัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1416
ผู้ดูแล: ครูวราลักษณ์ ช่อมะลิ , ครูรินทร์วดี นาคเจียม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 1310
ผู้ดูแล: ครูเพชรินทร์ แทนคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 1311
ผู้ดูแล: ครูอัครเดช เขื่อนเก้า , ครูอนุรัตน์ ทองสกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1407
ผู้ดูแล: ครูนารีนาถ วิโรจน์กุล , ครูรำไพร สุตนนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง TO BE
ผู้ดูแล: ครูจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ปรีชาสุข
ผู้ดูแล: ครูสมเจต หวังทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องยลนที (ด้านหน้า)
ผู้ดูแล: ครูอารยาภัสร์ เดชมา , ครูธนีนาถ อภิชฌานุกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 1312
ผู้ดูแล: ครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ , ครูสาวปัทมพร ฉิมงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1313
ผู้ดูแล: ครูนพรัตน์ นาหว้า , ครูพรศิริ สอนลิลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องโสตฯ
ผู้ดูแล: ครูสราวุฒ ซำเผือก , ครูสถาพร บัวกอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: 1413
ผู้ดูแล: ครูอมรรัตน์ พยอม , ครูทรงพล แซ่ซื้อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชการ

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 1403,1404,1405,1409,1410,1412,1414,1307
ผู้ดูแล: ครูนภารัตน์,ครูจันทร์จิรา,ครูสุคนธ์,ครูนลินรัตน์,ค...
รับสมัคร: ม.6
Note:ส่งเสริมด้านวิชการ

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1002
ผู้ดูแล: ครูฐานิกา ผมรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านอาชีพ

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1408
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย , ครูคณพล สายงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1318
ผู้ดูแล: ครูพจนีย์ ทองบุญ , ครูปฏิวัติ เอ็นดู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1308
ผู้ดูแล: ครูยุพาวรรณ มีพันธ์ , ครูสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: 1214
ผู้ดูแล: ครูวิสนี อาแว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 1419
ผู้ดูแล: ครูสิทธิชัย ตันเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1305
ผู้ดูแล: ครูกาญจนา พิมวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 1319
ผู้ดูแล: ครูคมสันต์ จันนคร , ครูณัฐพล คุ้มบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูพัชริยา พราหมณี , ครูปาฏลี พรหมอ่อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1209
ผู้ดูแล: ครูวสวัตติ์ สุริยันต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 1418
ผู้ดูแล: ครูธนิตา รัตนพันธ์ , ครูธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 1303
ผู้ดูแล: ครูสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์ , ครูนิวรรฒก์ ทองจำปา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านอาชีพ

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1216
ผู้ดูแล: ครูกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ , ครูชื่นฤดี สังขะวร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ห้องยลนที (ด้านหลัง)
ผู้ดูแล: ครูแวว อรรคนิมาตย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านอาชีพ

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: สนามนอก
ผู้ดูแล: ครูวัลลภ มาลาพันธุ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: 1316
ผู้ดูแล: ครูวรางรัตน์ สุคันธรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: ครูสรญา มุทะธากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูลีลาวดี ทองแร่าม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: ครูหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์ , ครูอุบลรัตน์ โพธิ์พรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านอาชีพ

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: สนามใน
ผู้ดูแล: ครูอรุณ จันทบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 1211
ผู้ดูแล: ครูลัดดา ศิริเลิศสมบัติ , ครูวรางค์อร อานมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 1210
ผู้ดูแล: ครูประทิน ผลสุข , ครูรุจิลาภา แสนมหาชัยภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1320
ผู้ดูแล: ครูโกสุม สัมพลัง , ครูนฤมล ประสิทธิศักดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวาสินี ศรีเคลือบ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: 1003
ผู้ดูแล: ครูนริศรา มาสันเทียะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านวิชาการ

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 1213
ผู้ดูแล: ครูคัทลียา แก้วแจ้ง , ครูดวงแข ชัยรถ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องสมเด็จโต
ผู้ดูแล: ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ , ครูจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์...
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม