ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสตรีวัดระฆัง


                                     ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                              ปีการศึกษา
2562   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
                                                                   .......................

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

16 พ.ค.  2562

ปฐมนิเทศกิจกรรมชุมนุม
แนะนำชุมนุม

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าเสาธง

19 - 24 พ.ค.   2562

-นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

-ครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องที่กำหนด

24  พ.ค. 2562

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมจากครูที่ปรึกษา

 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องที่กำหนด

31  พ.ค. 2562

- เรียนชุมนุมพร้อมเลือกตั้งประธานชุมนุม

- ครูที่ปรึกษาชุมนุมแจ้งตารางกำหนดการจัดกิจกรรมชุมนุมกับผู้เรียน  

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่ง

-  รายชื่อสมาชิกชุมนุม   ตามแบบฟร์อมที่กำหนด

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-ครูที่ปรึกษาชุมนุม

-หัวหน้าชุมนุม

   (ครูเพ็ญพิพร)

ห้องพักครูคณิตศาสตร์

7 มิ.ย. 2562

เรียนชุมนุมตามแผน
 

 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

ห้องที่กำหนด

 มิ.ย.-ส.ค. 2562

เรียนชุมนุมตามแผน
 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

ห้องที่กำหนด

6 ก.ย.2562

 - ประธานกิจกรรมชุมนุม สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน ผ่านครูผู้ประเมินชุมนุม

-ครูที่ปรึกษาชุมนุม
-ผู้ประเมินกิจกรรม
-นักเรียนกิจกรรมชุมนุม

ห้องที่กำหนด

9-13 ก.ย. 2562

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

-ประธานกิจกรรมชุมนุม
-ครูที่ปรึกษาชุมนุม

-หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

ห้องพักครูคณิตศาสตร์

16-20 ก.ย. 2562

สอบปลายภาค

23-27 ก.ย. 2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมให้งานทะเบียน-วัดผล

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานทะเบียน-วัดผล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

หมายเหตุ  ****ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมชุมนุมอาจมีกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ให้คุณครูที่ปรึกษาชุมชุมเขียนหลังแผน ติดกิจกรรมโรงเรียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม